به گزارش پایگاه خبری لنگه نیوز به نقل از بستک نیوز ، شیخ محمد علی امینی مدیرمدرسه علوم دینی سلطان العلما بندرلنگه ظهر امروزدرخطبه‌های نماز جمعه اهل سنت شهر بستک با اشاره بهاهمیت امانت و امانتداری گفت: ما مسئولین باید نسبتبهمسئولیتی که داریم امین و امانتدار باشیم زیرا هم خودمانموفق می‌شویم و هم جامعه در کنار انسانهای امیناحساسآرامش دارد و وقتی که در بین افراد جامعه انسانهایامانتدار وجود نداشته باشد جامعه رو به تباهی می رود.

باید مسئولیت ها به افراد توانمند و امینواگذار شود

شیخ امینی در ادامه با توجه به اهمیت واگذاری مسئولیت ها درجامعه به افراد توانمند گفت: همانطوری که مسئولیت یکامانتاست واگذاری مسئولیت به افراد هم یک امانت است و خداونددر قرآن می فرماید: امانت را باید به اهلش واگذارنمایید، کسیکه توانمند و امین باشد.

وی افزود: توانمند شخصی است که آشنا به کار باشد و تخصصلازم را داشته باشد و امین بودن یعنی متعهد بودن وتعهد وامانت هر دو در کنار هم لازم است.

در زمینه واگذاری مسئولیت ها در کشورهایاسلامی غفلت بزرگی صورت گرفته است وافراد نالایق براساس رابطه ها بهپست و مقاممی رسند.

رئیس مدرسه دینی سلطان العلما بندرلنگه در ادامه خطبه هایخود در بین نمازگزاران شهر بستک با اشاره به اینکه درکشورهایاسلامی در سپردن مسئولیت ها به افراد نالایق غفلت بزرگیصورت گرفته است افزود: افراد لایق و توانمند وشایسته به جایاینکه در مسئولیت پذیری مقرب باشند و محل اعتماد مسئولانعالی رتبه کشور باشند به حاشیه راندهمی‌شوند و افراد ضعیف وناتوان و غیرمتخصص و گاهی انسان هایی که حتی از نظرامانتداری سوابق خوبی ندارند و براساس رابطه ها ، بر اساسارتباط هایی که دارند و رایزنی ها و لابی‌گری هایی که می کنند بهپست و مقام و منزلتمی‌رسند که این خیانتی بزرگ است وبالاترین خیانت و زشت ترین نوع خیانت است و فاجعه ضرر وزیانش در جامعهبسیار وسیع و گسترده است.

افراد ضعیف جایز نیست که در معرضمسئولیت های سنگین قرار گیرند

شیخ محمدعلی امینی در ادامه خطبه‌های خود گفت: پذیرفتنمسئولیت امانتی بزرگ است و افرادی که توانمند ، امانتداروصادق نیستند جایز نیست خود را در معرض وظایف سنگین ،مهم و خطیر قرار دهند ، زیرا وجود چنین افرادی در جامعهایجادناامنی می کند.

وی افزود: سپردن مسئولیت به افراد به قدری اهمیت دارد کهحق الناس است و اگر کسی ضابطه ها را رعایت نکند، غفلتوکوتاهی کند، هیچ چیزش، دعاهایش، تقوایش، زهد و درستکاری اش و نه عناوین و القابش مورد قبول خداوند قرارنمیگیرد.

اخباری که از خیانت و اختلاس های نجومی درکشور می شنویم تاسف بار است

این عالم بزرگ اهل سنت در ادامه خطبه های مهم خود در بیننمازگزاران جمعه شهر بستک گفت: متاسفانه امروزخبرهایی ازخیانت پیشگی و اختلاس های نجومی می‌شنویم که بسیارتاسف آور است و موجب سلب اطمینان افراد ازهمه می‌شود وزمانی که در جامعه اعتماد نباشد زندگی به کام همه مردم تلخمیشود.

وی افزود: باید همه ما تلاش کنیم تا جامعه ای پاک و به دور ازخیانت، نفاق ، دورویی و دغل بازی داشته باشیم.

شورای نگهبان در رابطه با تایید صلاحیتشده ها و رد صلاحیت شده ها دقت بیشتریداشته باشد

به گزارش بستک نیوز ، محمد علی امینی مدیر مدرسه علومدینی سلطان العلما بندرلنگه ظهر امروز در قسمتی ازخطبه‌هاینماز جمعه اهل سنت شهر بستک با مخاطب قرار دادن شوراینگهبان در رابطه با تایید صلاحیت ها وردصلاحیت های کاندیداییازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: توقع وانتظار ما از شورای نگهبانبهعنوان کسانی که برای مردم امینشناخته شده‌اند این است که ؛ در رسیدگی به صلاحیت هایکاندیدای مجلس شورایاسلامی و خبرگان رهبری با دقتبیشتری به پرونده ها رسیدگی کند ، تا حقی از کسی ضایعنشود و صلاحیت کسی کهلایق و شایسته است بر اساسگزارشات مغرضانه [که کم هم نیست] و بر اساس بعضی ازاشتباهاتی که در صلاحیت یکنماینده تاثیری ندارد ، نادیدهگرفته شود و از حضور در صحنه رقابت محروم بماند و شایدافرادی که صلاحیت ندارند[کهبسیار مهم است ] ، و با پروندهکسانی که اختلاس های نجومی در بعضی جاها داشته اند وپرونده آن ها در بین اذهانمردم می چرخد [برخلاف جریاناتفکریشان] ، به پرونده‌شان با دقت و قاطعیت بیشتری رسیدگیشود که این خواسته همگان است.

وی افزود : باید میدان عرضه و حضور برای همه شهروندانی کهمعتقد به نظام اسلامی، استقلال کشور و تمامیت ارضیکشورهستند و خیر و صلاح مملکتشان را می‌خواهند باز باشد زیرادلگرمی و مشارکت همه این ها نیاز است و خیر وصلاح مملکت وکشور در این است و این اتفاق اطمینان بخش تر می باشد.

وی در پایان گفت: این برای ما بسیار نگران کننده است که خبرمی‌رسد بسیاری از رد صلاحیت شده‌ ها دارای اختلاسهای مالیبودند که جای سوال دارد! زیرا باید بدانیم که ما باید از کجاافرادی را برای قبول مسئولیت در کشور پیدا کنیمکه مناسبباشند!

انتها/